SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://korjan.edu.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: styczeń 2016
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 8 wrzesień 2020
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 3 grudzień 2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępna strona

Strona https://korjan.edu.pl/została zaprojektowany tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.
Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami: szkola16sp@interia.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo,
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • brak mapy serwisu.

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zwiększenie tekstu
 • zmniejszenie tekstu
 • skala szarości
 • zmiana kontrastu,
 • zmiana tła
 • podkreślone linki
 • czytelna czcionka

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.
Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
 • e-mail: szkola16sp@interia.pl
 • Telefon: +48 32 2423437

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej – lokalizacja szkoły na ulicy Kukułczej 4.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ulicy Kukułczej, na poziomie terenu. Wejście posiada szerokie drzwi, umożliwiające swobodne przemieszczanie się, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Drugie wejście do szkoły znajduje się od strony boiska szkolnego, szerokie drzwi, umożliwiające swobodne wejście, jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym
  są pracownicy obsługi.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 1. Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu żółto-czarnej taśmy.
 2. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne. Brak windy.
 1. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 1. W pobliżu szkoły znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
 2. Miejsca parkingowe są bezpłatne i odpowiednio oznakowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 2. Warunkiem wejścia na teren budynku Szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej – lokalizacja szkoły na ulicy Obrońców Westerplatte 2a

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście (A)
  znajdujące się od strony placu szkolnego. Wejście posiada szerokie drzwi, umożliwiające swobodne przemieszczanie się, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 2. Drugie wejście do szkoły (B) znajduje się od strony ulicy Westerplatte. Wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych i szerokie drzwi, umożliwiające swobodne przemieszczanie się.
 3. Trzecie wejście do szkoły (C) znajduje się od strony placu szkolnego. Wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych i szerokie drzwi, umożliwiające swobodne przemieszczanie się.
 4. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym
  są pracownicy obsługi.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 1. Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu żółto-czarnej taśmy.
 2. Budynek podzielony jest na 6 segmentów B,H,F,E,D,G. Segmenty H,F,E,D,G składają się z dwóch kondygnacji nadziemnych(parter i I piętro). Segment B składa się z trzech kondygnacji nadziemnych (parter, I piętro, II piętro). Budynek posiada windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Na terenie szkoły znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
 2. Miejsca parkingowe są bezpłatne i odpowiednio oznakowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 2. Warunkiem wejścia na teren budynku Szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content