SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

Informacja dla rodziców dotycząca wyjazdu na „zieloną szkołę”

31 sty · WebCUBE.pl · Brak komentarzy

W dniach 28.05.2017r. – 11.06.2017r. planowany jest wyjazd uczniów klas III naszej szkoły na tzw. „zieloną szkołę” do ośrodka wczasowo – kolonijnego „Barka” w Jarosławcu.

Koszt wyjazdu wynosi 1 119,00 zł / os. i obejmuje przejazd autokarem, wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę medyczną, organizację wycieczek. Dofinansowanie z WFOŚiGW: 170,00 zł / dziecko lub 400,00 zł / dziecko . Dokumenty kwalifikacyjne dzieci do wyższej kwoty dofinansowania tj. 400 zł;

  • w przypadku dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny (zaświadczenie wydane przez jednostkę wypłacającą świadczenie* lub oświadczenie, że jeden z rodziców pobiera zasiłek rodzinny na dziecko);
  • w przypadku dzieci niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie wydane przez jednostkę wypłacającą świadczenie, że jeden z rodziców pobiera zasiłek pielęgnacyjny na dziecko;
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • w przypadku dzieci z Państwowych Domów Dziecka – oświadczenia kierownika placówki,
  • w przypadku dzieci z rodzin zastępczych – kserokopia orzeczenia sądu, którą dyrektor winien opatrzyć klauzulą „zgodne z oryginałem” i potwierdzić pieczątką imienną i podpisem.

Pozostałym dzieciom przysługuje dofinansowanie w wysokości 170 zł.

* równorzędnie traktowane są kserokopie decyzji potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający decyzję. Zaświadczenie bądź decyzja uprawniająca dziecko do wyższego dofinansowania powinna jednoznacznie wskazywać okres na jaki świadczenia zostały przyznane. UWAGA! DOKUMENTY POTWIERDZAJACE WYŻSZĄ KWOTĘ DOFINANSOWANIA NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 7 LUTEGO 2017R.

Wpłaty na „zieloną szkołę” należy wpłacać na konto bankowe Szkoły Podstawowej nr 16: 45 1050 1331 1000 0022 5834 6432 według poniższego harmonogramu:

  • od 1 do 31 marca 2017r. – 600,00 zł
  • do 30 kwietnia 2017r. – pozostała kwota pomniejszona o dofinansowanie z WFOŚiGW

W tytule przelewu należy podać: „zielona szkoła – (imię i nazwisko dziecka, klasa)”. Proszę o terminowe dokonanie wpłat.

Skip to content