Kompas

Program wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Tytuł projektu: Kompas – program wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nazwa beneficjenta:  Miasto Ruda Śląska

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej

Żródło finansowania : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI.Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Wartość dofinansowania: 432 054,00 zł

Całkowita wartość projektu: 480 060,00 zł

Okres realizacji: 2018-08-15 – 2019-07-15

Krótki opis projektu: Projekt obejmuje wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów niepełnosprawnych, uczniów zdolnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych; uczniów młodszych przy przekraczaniu progów edukacyjnych; nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem; efektywne stosowanie metod w kształtowaniu u ucziów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Zadania :

Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów o specjalnych potrzebach.

Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze wspomagające ucznia młodszego i z trudnościami w uczeniu się. Stymulacja sensoryczno–motoryczna uczniów niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wsparcie edukacyjne 374 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi oraz uczniów młodszych w roku szkolnym 2018/2019. Zaplanowane działania oraz wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych  nauczycieli  przyczynią się do:

– wzrostu efektywności pracy z uczniami mającymi specjalne potrzeby edukacyjne, uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów przekraczających tzw. „progi edukacyjne”;

– zmniejszenia deficytu w zakresie umiejętności matematyczno – przyrodniczych ucz. kl. I, IV -VIII;

– wzrostu wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem, poprzez rozwój ich uzdolnień z zakresu matematyczno-przyrodniczego oraz porozumiewania się w językach obcych;

– wzrost wykorzystania innowacyjnych metod nauczania;

– stworzenie warunków umożliwiających i wspierających edukację na wysokim poziomie. Atrakcyjna oferta zajęć edukacyjnych i doskonalenie umiejętności zawodowych kadry pedagogicznej  oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne przyczynią się do wzrostu jakości pracy szkoły.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Materiały prasowe

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 16 w Rudzie Śląskiej
Sekretariat

ul. Kukułcza 4
41-710 Ruda Śląska

Tel/Fax: 32 242 34 37

Sekretariat szkoły
Czynny od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 – do 15.30
Pomoc dla Kacperka