SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

25 maj · WebCUBE.pl · Brak komentarzy

 • Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

 • Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

 • Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

 • Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej,
ul. Kukułcza 4, 41-710 Ruda Śląska

 • Kim jest inspektor danych w Szkole Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo: iodo@korjan.edu.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej, ul. Kukułcza 4, 41-710 Ruda Śląska

 • Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189 z póź. zm.), ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o Systemie Informacji Oświatowej (Dz. U. z 2017r. poz. 2159).

 • W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają
z ustaw ww. W szczególności realizujemy zadania, które należą do zakresu działań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej.

 • Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych

Masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych,
 • zażądać sprostowania Twoich danych osobowych,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

 • osobiście w naszej placówce,
 • listownie na adres naszej placówki.

Kategoria: Aktualności

Skip to content