SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

System Interwencji Wychowawczej

Szkoła Podstawowa nr 16 w Rudzie Śląskiej

Przez interwencję rozumiemy zestaw rozmów i działań prowadzących do wyeliminowania niewłaściwych zachowań ucznia.

Każdy nauczyciel widząc łamania zasad zachowania przez ucznia ma obowiązek zareagować – powstrzymać niewłaściwe zachowanie.

Nauczyciel w momencie pojawienia się problemu z zachowaniem ucznia przeprowadza z nim osobistą rozmowę wyjaśniająca zajście , wyraźnie informując o tym czego oczekuje, a tym samym wyraża sprzeciw wobec niepożądanego zachowania. Jeśli zachodzi potrzeba pokazuje jak należy zadośćuczynić. Uświadamia również uczniowi, jakie poniesie konsekwencje za swoje niewłaściwe zachowanie. Jeśli wpisuje informacje do zeszytu korespondencji – informuje o tym wychowawcę klasy.

Założenia interwencji wychowawczej:

 1. Etapowość sankcji.
 2. Wypracowanie konkretnego stanowiska i jednolitego systemu postępowania wobec uczniów przez wszystkich nauczycieli.

Kolejność podejmowanych działań:

 1. Ustne zwrócenie uwagi przez prowadzącego lekcję nauczyciela.
 2. Ustne zwrócenie uwagi w czasie przerwy przez nauczyciela dyżurującego(lub nauczyciela, będącego świadkiem jakiejś niebezpiecznej sytuacji).
 3. Rozmowa po lekcji z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne.
 4. Rozmowa z nauczycielem prowadzącym lekcję i wychowawcą.
 5. Rozmowa z wychowawcą i rodzicami.
 6. Rozmowa z wychowawcą rodzicami, pedagogiem, psychologiem szkolnym.
 7. Spotkanie Zespołu Wychowawczego w składzie : wychowawca klasy, zespół nauczycieli uczących, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 8. Rozmowa z dyrektorem szkoły, wychowawcą, psychologiem i pedagogiem szkolnym.
 9. W sytuacjach wyjątkowych(kryzysowych) zwołanie Zespołu Wychowawczego natychmiast z pominięciem kolejności działań wychowawczych.

Podejmowanie działania wychowawcze:

 1. Ustne upomnienie przez nauczyciela.
 2. Przesadzenie do innej ławki.
 3. Zapis w zeszycie do korespondencji dotyczy zaistniałej sytuacji.
 4. Dodatkowe zadanie domowe na ocenę (dotyczy niewłaściwego zachowania w trakcie lekcji).
 5. Uwaga do dziennika
 6. Pobyt w sali wyciszeń ( dotyczy niewłaściwego zachowania w czasie przerwy) – uczeń dostaje zadanie do wykonania, jeśli go nie wykona, to dostaje kolejne na ocenę.
 7. Spisanie kontraktu z uczniem.
 8. Spisanie kontraktu z uczniem w obecności rodziców.
 9. Spisanie kontraktu z rodzicami.
 10. Utrata przywilejów(ustalana indywidualnie dla danego ucznia, np. jako rezultat nieprzestrzegania ustaleń kontraktu).
 11. Obniżenie oceny z zachowania.

Skip to content