Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności

oraz artykułem 4 ustawy, gdzie czytamy:

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”

opracowano ceremoniał szkolny w którym, zdefiniowano najważniejsze pojęcia, określono sposoby przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych oraz określono zasady zachowania się uczniów w trakcie tych uroczystości.

#iguru_button_656e54faa01b8 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_656e54faa01b8 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_656e54faa01b8 .wgl_button_link { border-color: rgba(255,109,52,1); background-color: rgba(255,109,52,1); }#iguru_button_656e54faa01b8 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,109,52,1); background-color: rgba(255,109,52,1); }#iguru_button_656e54faa1cc8 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_656e54faa1cc8 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_656e54faa1cc8 .wgl_button_link { border-color: rgba(0,189,166,1); background-color: rgba(0,189,166,1); }#iguru_button_656e54faa1cc8 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(37,200,180,1); background-color: rgba(0,189,166,1); }